Poreza na kapitalnu dobit

Obaveze plaćanja poreza na kapitalnu dobit su oslobođena lica koja su nepokretnost stekla na sledeći način:

  1. nasleđem;
  2. ako se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji;
  3. ako se prenos vrši između razvedenih bračnih drugova, a u neposrednoj je vezi sa razvodom braka.

Porez na kapitalnu dobit je 15% od razlike prodajne i nabavne cene nekretnine. Ukoliko ste platili stan 50 hiljada evra a sada ga uspešno prodajete za 60 hiljada evra, vaša kapitalna dobit iznosi 10 hiljada evra. Na taj iznos, ukoliko ste prodavac nekretnine, plaćate porez od 15%.Međutim, zakonom je regulisano pravilo koje nalaže da ukoliko prodavac stana uloži svoju kapitalnu dobit u kupovinu druge nekretnine kako bi rešio stambeno pitanje svoje porodice, onda može biti oslobođen obaveze kapitalnog dobitka. Pravo na oslobađanje stiče ako sredstva stečena prodajom nekretnine uloži u roku od 90 dana od prodaje povodom rešavanja stambenog pitanja.Ukoliko to prodavac ne uradi, dužan je da plati porez, ali ukoliko uloži stečeni novac u rešavanje stambenog pitanja u roku od 12 meseci od prodaje, može steći pravo na povraćaj plaćenog poreza na kapitalnu dobit.

Republičke administrativne takse za zahtev i za upis imaoca prava na nepokretnosti su:

  1. Taksa za zahtev iznosi 310 dinara.
  2. Taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti iznosi:
    – 5.000 dinara na osnovu jedne isprave (za upis prava po osnovu rešenja o nasleđivanju i rešenja o vraćanju oduzete nepokretnosti ne plaća se taksa),
    – 1.500 dinara za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava.
  3. Taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti – upis susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i upis prava u korist osoba sa invaliditetom iznosi 300 dinara.