Ugovori

Ugovor o poklonu je ugovor kojim jedan ugovornik (poklonodavac) prenosi ili se obavezuje da prenese na drugog ugovornika (poklonoprimca) pravo svojine određene stvari, odnosno drugo određeno pravo ili da mu, na račun svoje imovine, učini neku korist, i to sve bez odgovarajuće kamate.
Poklonom se smatra svako odricanje od prava, pa i odricanje od nasleđa u korist određenog naslednika, otpuštanje duga, ono što je ostavilac za života dao nasledniku na ime naslednog dela ili zbog osnivanja ili proširenja domaćinstva ili obavljanja zanimanja, kao i svako drugo besplatno raspolaganje.

Ugovor o doživotnom izdržavanju, po zakonu predstavlja ugovor kojim se jedno lice, ono koje prima izdržavanje, obavezuje da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina određenih stvari ili nekih prava, dok se davalac izdržavanja obavezuje, da će primaoca izdržavanja izdržavati do smrti, odnosno da će se brinuti o njemu do kraja njegovog života, kao i da će ga nakon smrti sahraniti, u skladu sa njegovim željama (Zakon o nasleđivanju Republike Srbije). Pod “izdržavanjem” zakon izričito podrazumeva, obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuća nega, briga u bolesti i starosti, troškovi lečenja, kao i troškovi za svakodnevne uobičajene potrebe, ako drugo nije dogovoreno na sklapanju ugovora.

Sklapanje predugovora veoma je važan korak u kupovini nekretnine jer se njim omogućava maksimalna pravna zaštita kako kupca tako i prodavca određenog stana, kuće ili poslovnog prostora. Predugovor postoji kako bi kupac i prodavac precizirali i dogovorili oko svih važnih elemenata same prodaje (kapare, načina isplate, datuma iseljenja…), ali, ujedno, i obavezali.

U predugovoru pre svega navode podaci o samoj nepokretnosti: njena kvadratura, adresa, vlasništvo, a ako je nekretnina uknjižena i podaci iz katastra nepokretnosti, koji obuhvataju redni broj upisa kao i broj parcele. Kako bi kupac bio potpuno siguran da je prodavac vlasnik te nekretnine u predugovor se unose i podaci kako je nepokretnost postal njegovo vlasništvo. Kapara za dogovorenu nepokretnost iznosi 10% od ugovorene cene nepokretnosti, ako nije drugačije definisano dogovorom.